Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

2. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

3. Zgłoszenia wyjazdu, można dokonać w formie:

 • pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.

 • dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ właściwy dla miejsca zamieszkania pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Formularz ten winien być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym certyfikatem podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP.

 • przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Osoba, która dokonała zgłoszenia otrzymuje, na jej wniosek, za opłatą zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje uzupełniające

 • W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport.
 • Na wniosek osoby zgłaszającej wydaje się zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin realizacji:

Bezzwłocznie

Miejsce załatwienia:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ratusz Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1
I piętro , pok. 103 - stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 63 26 27 524
Godziny pracy Ewidencji Ludności:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 e-mail: ewidencja.ludnosci@kolo.pl

Opłaty:

Skarbowa za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 17 zł

Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne.

Opłatę skarbową można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 11, w Ratuszu Miejskim w Kole pok. 2 parter lub bezgotówkowo na rachunek organu.

Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
BZ WBK I Oddział w Kole
Nr 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” lub formularz sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego 
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej osobistego zgłoszenia (do wglądu)
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez  pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę chcącą dokonać zgłoszenia (do wglądu)
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. ),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),
 • ustawa z dnia 5 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Tryb odwoławczy:

Brak

 

Załączniki

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo (161.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".