Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Wojciechowskiego

 

Koło, dnia 13.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła
w rejonie ulicy Wojciechowskiego

Na podstawie art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.), art. 39 ust 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Wojciechowskiego,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Wojciechowskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12, 62-200 Koło (pok. 107), w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło (sala sesyjna).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Koła, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.:

- pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12,
62-600 Koło (pok. 107), w godzinach pracy Urzędu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@kolo.pl.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Koła.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Z-ca Burmistrza Miasta Koła

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".