Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

INFORMACJA dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2020 roku

 

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

1/ Burmistrz Miasta Koła informuje, iż producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2020  rok, w dwóch terminach:

a/ od dnia 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

b/ od dnia 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego we wskazanych wyżej terminach producenci rolni są zobowiązani przedłożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w jego posiadaniu, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,  w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt /Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 ze zm./.

2/ Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

3/ Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4/ W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę /zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków/.

5/ W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego w składanym wniosku podaje numer z tego rejestru.

6/ Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

a/  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

b/ kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

7/ Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 roku została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. /Dz. U. poz. 2489/ i stanowi 1,00 zł na 1 litr oleju.

8/ Burmistrz Miasta Koła wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9/ Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2020 r. przelewem, na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku, w terminie:

a) od 1 – 30 kwietnia 2020 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

b) od 1 – 31 października 2020 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

10/ Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz. U. poz. 2466/.

Załączniki

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (871.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".