Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu gminy za rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie W (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2012 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultu (328.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2012 r. (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2012 r. (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. (940.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2012 r. - wykonanie na 30 czerwca 2012 r. (274.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu na 2012 r. - wykonanie na 30 czerwca 2012 r. (106.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 r. - wykonanie na 30 czerwca 2012 r. (382.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 - wykonanie na 30 czerwca 2012 r. (137.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2012 r. - wykonanie na 30 czerwca 2012 r. (216.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. - wykonanie na 30 czerwca 2012 r. (192.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2012 roku (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Należności wymagalne Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2012 r. (162.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2012 r. (295.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2012 r. (431.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za pierwsze półrocze 2012 r. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 r. (516.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. (519.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku (452.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku (270.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 r. (458kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. (450.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 r. (398kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r. (265.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 (373.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 (375.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 (335.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 (323kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 (7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0953/43/8/Ko/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 września 2012 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Miasta Koła (745kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2012, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012 oraz info (340.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. - Wykonanie planu dochodów budżetowych (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. - Wykonanie planu wydatków budżetowych (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. - Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 roku (357.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok (124.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok (515kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. - Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 (189.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. - Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinanso (308.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. - Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku (231.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2013 r. - Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2012 r. (307kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2012 rok (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2012 rok (398.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2012 rok (457kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2012 rok (864.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2012 roku (492.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0954/14/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Koła za 2012 rok wraz z (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz udzielona pomoc publiczna w 2012 roku (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18.07.2013 roku (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".