Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2015

Załączniki

Uchwała Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/180/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/447/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Koło (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 1 stanowiącego wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Koła do Uchwały Nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Koło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2015 roku (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/437/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pienię (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Koło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole (15.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XI/ 88/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Sienkiewicza (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI/93/2015 Rada Miejska w Kole z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - w ramach pomocy de minimis - budynków lub ich części zlokalizowanych w mieście Koło dzielnica Stare Miasto oraz ulice Toruńska i Sienkiewi (15.7kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym (15.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło i zagospod (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło, lub jej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV/137/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI/144/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi ulicy gminnej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/366/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI/158/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych o (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI/159/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właśc (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI/160/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniajaca uchwałę Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI/161/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII/170/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/123/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, okreś (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".