Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu gminy za rok 2017

Załączniki

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 r. (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku. (858.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku (857.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 r. (348.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku. (754.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku (746kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. (757.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 (256.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017. (841.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 (814.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (839.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 (959.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017. (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017. (13MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 (13.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (13.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 (360.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017. (1003.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (500.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2017 roku (418.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2017 roku (1008.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2017 r. (245.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2017 r. (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w III kwartale 2017 r. (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w IV kwartale 2017 r. (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz udzielona pomoc publiczna w 2017 roku (410.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.155.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.156.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych in (889.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. (13.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. - wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2017 r. (989.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2017 roku (256.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2017 r. (971.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2017 r. - wykonanie wg stanu na 30 cz (449.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r. (499.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r. (587.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2017 roku (22.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2017 r. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2017 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2016 r. (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2017, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za (745.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Wykonanie planu dochodów budżetu (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r.- Wykonanie planu wydatków budżetu (10.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku (953.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r.- Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31 grudnia 2017 roku (209.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku (992.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r.- Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinans (412.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku (413.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku (549.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Nr OA.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2018 r. - Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2017 roku (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017 rok (29.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2017 rok (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2017 rok (982.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2017 rok (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2017 roku (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0953/45/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku Miasta Koła (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0954/56/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zastępcę Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WK-0911/18/2017 z dnia 9 października 2017 r. (8.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WK-0912/2/2017 z dnia 9 października 2017 r. (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".