Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu gminy za rok 2018

Załączniki

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 r. (870.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 r. (895kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 (911.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 r. (771.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 r. (788.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2018 r. (789.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r. (915.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 (13.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 (14MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 (13.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (16.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 (969.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 (991.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (679.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2018 roku (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. (691.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (776.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (545.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2018 r. (169.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2018 r. (147.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w III kwartale 2018 r. (134.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w IV kwartale 2018 r. (211.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz udzielona pomoc publiczna w 2018 roku (609.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0953/57/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku Miasta Koła (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.107.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.108.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 r. (861kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (14.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. - wykonanie na 30 czerwca 2018 r. (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (673.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2018 r. (539.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (483.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.108.2018 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (640.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2018 roku (27.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2018 r. (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2018 r. (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2018, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (986.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2018 roku (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2018 roku (14.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Wykonanie planu wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2018 roku (670.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2018 roku (254.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 31 grudnia 2018 rok (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska (472.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku (488.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku (586.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku (343.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 marca 2019 roku - Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2018 roku (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2018 rok (32.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2018 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2018 rok (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2018 rok (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2018 roku (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0954/30/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Koła za 2018 rok (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".