Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie:


Ogłasza się nabór kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Kole i Sądu Okręgowego w Koninie
na kadencję 2020 - 2023


Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
1)  prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie).

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa - z  datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
• imienną listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej osoby  zgłaszającej kandydata na ławnika – gdy zgłoszenia dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 roku od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30 w Biurze Rady Miejskiej w Kole oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

Biuro Rady Miejskiej w Kole
Ratusz Miejski
Stary Rynek 1
62-600 Koło
z dopiskiem: „Ławnicy – karta zgłoszenia”

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Kole,  tel.: 63 26 27 544.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego uzyskać można w:
• Biurze Rady Miejskiej w Kole, Stary Rynek 1 - Ratusz Miejski w Kole.
Można także pobrać w formie edytowalnej ze stron internetowych:
• Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);
• stron internetowych miasta Koła: www.bip.kolo.pl, www.kolo.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił zapotrzebowanie na ławników:
- do Sądu Okręgowego w Koninie w liczbie – 5 osób
- do Sadu Rejonowego w Kole w liczbie – 2 osób

Dokumenty do pobrania:
1. karta zgłoszenia kandydata na ławnika
2. oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3. oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
4. oświadczenie kandydata na ławnika – spełnianie wymogów ustawowych
5. wzór zaświadczenia lekarskiego
6. wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika
7. wzór wniosku do KRK – zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 

Załączniki

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kole i Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2020-2023 (795.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KARTA zgłoszenia kandydata na ławnika (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE kandydata na ławnika, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE kandydata na ławnika - spełnianie wymogów ustawowych (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR zaświadczenia lekarskiego (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR listy osób zgłaszających kandydata na ławnika (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR wniosku do KRK - zapytanie o udzielenie informacji o osobie (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".