Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Rejestr instytucji kultury

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Koło prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru kultury (Dz. U. z 20012 r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Koło:

1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, tel. 63 26 27 539.

2. Informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

    - Otwarty dostęp do zawartości rejestru;

    - Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletyny Informacji Publicznej organizatora.

5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole.

6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci cię z wnioskiem o jego wydanie.

7. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

8. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

9. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

10. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

12. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Załączniki

Rejestr instytucji kultury (158.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.123.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej Koło dla samorządowej instytucji kultury (2MB)    
Księga rejestrowa instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Kole (2.6MB)    
Księga rejestrowa instytucji kultury - Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (2.2MB)    
Księga rejestrowa instytucji kultury - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole (2MB)    
Źródło informacji:
Olga Laskowska - Wydział Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2013-02-26 09:25:49
Ostatnia zmiana:
2018-11-21 11:14:10