W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Wydanie dowodu osobistego

XML

Treść

Sposób załatwienia sprawy:

1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wniosek składa się w postaci papierowej w siedzibie organu dowolnej gminy lub w postaci dokumentu elektronicznego skierowanego do organu dowolnej gminy.

4. Wniosek o wydanie dowodu  składa się osobiście.

5. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku i odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

6. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia  jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która  ukończyła 5 rok życia  jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

7. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

8. W przypadku osoby, chorej, niepełnosprawnej, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

9. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.

10. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Dowód osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

- uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;

- składanie podpisu osobistego;

- potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.
 • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.
 • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

12. Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby

- upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż  30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.

Uwaga!

Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

13. Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

- z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
- po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, licząc od daty zaistnienia zmiany,
- z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP –  www.epuap.gov.pl >>>

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/%20najnowsze-uslugi-centralne-2/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-2
lub na stronie – www.obywatel.gov.pl >>>
https://obywatel.gov.pl/meldunek/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet

 • Fotografia załączana do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Tu sprawdzisz jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu:  
https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

 • Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego.

Termin realizacji:

30 dni

Miejsce załatwienia:

Wniosek w postaci papierowej składa się osobiście :
Wydział Spraw Obywatelskich, Ratusz Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1
parter, pok. 4 – biuro dowodów osobistych
tel. 63 26 27 527
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 e-mail: dowody.osobiste@kolo.pl

Opłaty:

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP
 • Jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, o dobrej ostrości oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącej na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do druku. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 •   Do wniosku składanego w postaci dokumentu elektronicznego załącza się plik z fotografią o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm spełniającą ww. wymogi.
 •   Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów.
 •   Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa, ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U z 2019 r. poz. 653 ),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. Z 2019 r. poz. 400).

Tryb odwoławczy:

Brak.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane