W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca

XML

Treść

Sposób załatwienia sprawy:

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30-dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3. Cudzoziemiec niewymieniony powyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany przez tego cudzoziemca okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

W związku z obowiązkiem przedstawienia oryginału dokumentu potwierdzającego prawo pobytu wobec tych osób oraz członków ich rodzin wyłączona jest możliwość zgłoszenia zameldowania drogą elektroniczną.

4. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

5. Obowiązku zgłoszenia pobytu czasowego, można dokonać:

 • w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje,
 • w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy dla miejsca zameldowania, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Formularz ten winien być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym certyfikatem podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP.

Do formularza elektronicznego należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. W przypadku osoby nieposiadającej tytułu prawnego do lokalu, należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu,  potwierdzający fakt pobytu w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 • przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6. Osoba, która dokonała zameldowania otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które nie podlega opłacie skarbowej i jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Informacje uzupełniające:

 • Formularz zgłoszenie pobytu czasowego należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 • Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.
 • W przypadku, kiedy zgłoszenie zameldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu dowód osobisty lub paszport.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

Termin realizacji:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

Miejsce załatwienia:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ratusz Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1
I piętro, pok. 103 - stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 63 26 27 524
Godziny pracy Ewidencji Ludności:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
e-mail: ewidencja.ludnosci@kolo.pl

Opłaty:

Skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł.

Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne.

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 11, w Ratuszu Miejskim w Kole pok. 2 parter lub bezgotówkowo na rachunek organu.

Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
BZ WBK I Oddział w Kole
Nr 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego” lub formularz sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego 
 • Oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
 • Do wglądu dokument tożsamości:

a) Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
- ważny dokument podróży
- lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo

b) Członek rodziny cudzoziemca wymienionego powyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
- ważny dokument podróży
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
- albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak jest takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej,

c) Cudzoziemiec niewymieniony w punkcie a i b dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia:
- wizę
- a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1, pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (pobyt czasowy cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
- dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
- kartę pobytu
- dokument „zgoda na pobyt tolerowany”
- albo zezwolenie na pobyt czasowy
- zezwolenie na pobyt stały
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
- lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany 

 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli osoba zobowiązana do zgłoszenia zameldowania upoważniła inną osobę do dokonania tej czynności
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),
 • ustawa z dnia 5 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Tryb odwoławczy:
Brak


Załączniki

Pełnomocnictwo pdf, 161.07KB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane