W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 2123 artykuły

zarządzenie nr: OA.0050.5.2021

zarządzenie nr OA.0050.5.2021

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: OA.0050.4.2021

zarządzenie nr OA.0050.4.2021

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości

Status Obowiązujące

Znak sprawy: IP.6733.8.2020

Znak sprawy IP.6733.8.2020

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis BURMISTRZ MIASTA KOŁAIP.6733.8.2020Koło, dnia 13.01.2021 r.  [start]OBWIESZCZENIEo postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego[koniec] Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji p.n.:  „Budowa rozdzielczej sieci cieplnej” Lokalizacja:województwo wielkopolskieKoło, ul. Konarskiego, ul. Marii Curie Skłodowskiejdziałka nr 68 ark. mapy 40 – pas drogowy ul. Konarskiegodziałka nr 135/2 ark. mapy 42 – pas drogowy ul. Konarskiegodziałka nr 38 ark. mapy 42 – pas drogowy ul. Marii Curie Skłodowskiej zostało wydane postanowienie:Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Nr PZD/Post/2/2021 z dnia 05.01.2021 r.W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się  z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, w parterze budynku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt telefoniczny 63 26-27-522. Z-ca Burmistrza Miasta KołaLech Brzeziński Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 53.4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt decyzji na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

Znak sprawy: IP.6721.1.2020, IP.6721.2.2020

Znak sprawy IP.6721.1.2020, IP.6721.2.2020

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis IP.6721.1.2020 IP.6721.2.2020                                                                                                  Koło, dnia 12.01.2021 r. [start]OBWIESZCZENIEBURMISTRA MIASTA KOŁA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Kole;2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Dąbskiej, Cegielnianej[koniec] Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz uchwały Nr XXII/209/2020 z dnia 25 marca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Kole (rejon ul. Mickiewicza);2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Dąbskiej, Cegielnianej;wraz z prognozami oddziaływania na środowisko od dnia 20 stycznia 2021 r. do dnia 11 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pok. 107), w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole. Zapoznanie się z projektami zmiany planów miejscowych w Urzędzie Miejskim możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt telefoniczny 63 2627 522.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmiany planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kole (sala sesyjna), ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło:1) o godzinie 8.00 dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Kole;2) o godzinie 8.30 dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Dąbskiej, Cegielnianej;Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 r.: pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12, 62-600 (pok. 107), w godzinach pracy Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@kolo.pl. Składana uwaga powinna zawierać : imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest  Burmistrz Miasta Koła. Z-ca Burmistrza Miasta KołaLech Brzeziński Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą:    ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 53.4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

Informacja dla zarządców nieruchomości i właścicieli domów mieszkalnych

Informacja dla zarządców nieruchomości i właścicieli domów mieszkalnych  Urząd Miejski w Kole przypomina, że od 1 stycznia 2008 r. obowiązują przepisy art. 4a znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz....

zarządzenie nr: OA.0050.3.2021

zarządzenie nr OA.0050.3.2021

wydane przez Burmistrza

z dnia

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr OA.0050.3.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10.01.2020 r.