Podstawa prawna:

- art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 461) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155).
 
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.
2. Załączniki:
• zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych – określające okres ćwiczeń oraz wysokość wypłaconego uposażenia,
• zaświadczenie o wysokości zarobków netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające ćwiczenia wojskowe (wydaje pracodawca, wysokość zarobków netto za każdy miesiąc winna być wyliczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe),
• zaświadczenie o dochodzie uzyskanym z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający ćwiczenia wojskowe (wydaje naczelnik urzędu skarbowego),
• zaświadczenie o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (wydaje wójt lub burmistrz).
 
Opłaty:

Nie pobiera się.
 
Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kole
 
Termin odpowiedzi:

Do 7 dni.
 
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
 
Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.
 
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Koła w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.