[start] Zapraszam na XIX Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 11.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1[koniec]


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Koło na lata 2020-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów, zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Koło w roku szkolnym 2019/2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskie Koło.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła  na lata 2019-2025.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kole na 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok zmienioną uchwałą nr VIII/75/2019 oraz uchwałą nr XVII/142/2019.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie możliwości dofinansowania pobytu dzieci w Niepublicznym Zespole Przedszkolno-Żłobkowym „Bajkowy Pałac”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole.
25. Wolne głosy i wnioski
26. Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
27. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski