Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Zapytanie ofertowe - Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

XML

Szczegóły

zamówienie na Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy OA.271.1.2020

zamawiający Gmina Miejska Koło

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Mieszkańca w godzinach 7.30 – 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1.

unieważnienie

unieważnienie

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najwyżej ocenionej oferty przewyższa kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 80.000,00 zł, cena najwyżej ocenionej oferty wynosi 89.052,00 zł.

Treść

Data publikacji ogłoszenia

13-05-2020

Termin składania ofert

21-05-2020

Numer ogłoszenia

31116

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejscem składania ofert jest Punkt Obsługi Mieszkańca w godzinach 7.30 – 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1.
2. Termin składania ofert upływa dnia 21 maja 2020 roku o godz. 12.00.
3. Za termin wniesienia oferty uważa się dzień jej fatycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego. 
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2020 roku o godz. 12.30 w Sali Sesyjnej, w budynku Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Zwierzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 604 998

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do budynku Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 sprzętu komputerowego tj. 40 (czterdziestu) laptopów wraz z oprogramowaniem, o parametrach minimalnych określonych w rozdziale II zapytania ofertowego i na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kolski Miejscowość: Koło

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego – 40 laptopów dla Gminy Miejskiej Koło w ramach Programu Operacyjnego: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do budynku Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 sprzętu komputerowego tj. 40 (czterdziestu) laptopów wraz z oprogramowaniem, o parametrach minimalnych określonych w rozdziale II zapytania ofertowego i na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, którego treść stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.kolo.pl/przetargi/23

Kod CPV

30213000-5

Nazwa kodu CPV

Komputery osobiste

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie są wymagane

Wiedza i doświadczenie

nie są wymagane

Potencjał techniczny

nie są wymagane

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie są wymagane

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie jest wymagana

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawcy złożą aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl (pod ogłoszeniem o wszczęciu postępowania) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny zaoferowanej w ofertach.

5. W związku z powyższym Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl (pod ogłoszeniem o wszczęciu postępowania) informacji, o której mowa w ust 4, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), wzór oświadczenia – załącznik nr 1 do zapytania. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym przypadku:

1) Wycofania z sieci dystrybucji lub niedostępności oferowanego sprzętu z innego powodu i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego sprzętu pod warunkiem, że spełnia on parametry techniczne w stopniu równym lub wyższym do opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, a Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie takiej zmiany i zmiana ta nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu Wykonawca przed dostawą jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające brak możliwości dostarczenia sprzętu wynikającego z oferty Wykonawcy oraz parametry techniczne proponowanego sprzętu zamiennego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3. Oświadczenie producenta potwierdzające pochodzenie oferty przedstawionej przez Wykonawcę jaki i fakt, że serwis będzie świadczony przez polski oddział serwisu producenta;
4. Dokumenty potwierdzające równoważność jeżeli Wykonawca zaoferuje sprzęt równoważny;
5. Po otwarciu ofert w terminie trzech dni od upublicznienia w bazie konkurencyjności informacji z otwarcia ofert wymagane jest złożenie oświadczeni w zakresie grupy kapitałowej, na formularzu załącznika Nr 1

Zamówienia uzupełniające

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający nie będzie badał i oceniał wszystkich złożonych ofert tylko ofertę, która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert, Zamawiający zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium gwarancja tj. taka, która uzyska największą sumaryczną ilość punktów, w obu kryteriach łącznie 
czyli:
Wartość punktowa (Wp)=C+G

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą sumaryczną wartość punktową (Wp).

Kryterium cena (C) – maksymalnie 100 punktów, waga kryterium 60% zostanie obliczona na podstawie wzoru:

C=(najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu)/(cena brutto badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu)×100×80%

Kryterium gwarancja (G). W kryterium tym każdy wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów = waga kryterium 20 %. Ilość punktów zostanie przyznana w oparciu o następujące zasady:

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczany sprzęt. 
Wykonawca wskaże w ofercie okres na jaki udzieli gwarancji, przy zachowaniu zasady 24 miesiące/ 30 miesięcy/ 36 miesięcy za które otrzyma odpowiednio punktację:

24 miesiące – 0 punktów;
30 miesięcy – 10 punktów;
36 miesięcy – 20 punktów.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował wymagany, minimalny okres tj. 24 miesiące i w tym kryterium Wykonawca uzyska zero punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
Jeżeli ceny te będą równe Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu, nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, który nie złoży wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania tego warunku lub braku podstaw do wykluczenia lub nie złoży wymaganych pełnomocnictw pomimo wezwania do uzupełnienia braków.
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Miejska Koło

Adres

Stary Rynek 1
62-600 Koło
wielkopolskie, kolski

Numer telefonu

632720810

Fax

632722984

NIP

6662046949

Numer naboru

POPC.01.01.00-IP.01-00-008/20

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij