W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Podatek od nieruchomości na 2021 rok

Podstawa prawna:

-  Art. 1a – 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz. U. z 2019 r. poz. 1170/,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach  i obiektach budowalnych  oraz deklaracji na podatek od nieruchomości /Dz. U. z 2019 r. poz. 1104/,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach  i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej /Dz. U. poz. 1185/,
- Uchwała Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 9493/.

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole - wymiar podatku /pokój nr 9/,
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku /pokój nr 7 i kasa/.

Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Koło:

1/ od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,83 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł  od 1m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowalnego – 3,15 zł od 1 m2;

2/ od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,15 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,92 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3/ od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 powołanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości:

1/ Osoby fizyczne uiszczają podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj.: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kole:

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871 

2/ Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać, bez wezwania, podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia - za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kole:

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Załączniki:

1. Uchwała Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 9493/,
2. DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości
3. ZDN-1 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
4. ZDN-2 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
5. IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
6. ZIN-1 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
7. ZIN-2 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
8. ZIN-3 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych – dane pozostałych podatników.

Na podstawie art. 6 ust. 9a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od dnia 1 lipca 2019 r. informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP).

Wskazane informacje i deklaracje podatkowe winny zostać opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.   

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane