W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 2870 artykułów
zarządzenie nr: OA.0050.68.2022
zarządzenie nr OA.0050.68.2022
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr OA.0050.132.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2019 r.
zarządzenie nr: OA.0050.67.2022
zarządzenie nr OA.0050.67.2022
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr OA.0050.176.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2017 r.
zarządzenie nr: OA.120.17.2022
zarządzenie nr OA.120.17.2022
wydane przez Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie uchylenia zarządzenia nr OA.120.39.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby do udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie NR OA.120.39.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2021 r.
zarządzenie nr: OA.120.16.2022
zarządzenie nr OA.120.16.2022
wydane przez Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kole w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr OA.120.5.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 marca 2020 r.
zarządzenie nr: OA.120.15.2022
zarządzenie nr OA.120.15.2022
wydane przez Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kole
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr OR.0151-10/2008 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19.02.2008 r.
Znak sprawy: IP.6733.5.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.
Znak sprawy IP.6733.5.2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis BURMISTRZ MIASTA KOŁAIP.6733.5.2022Koło, dn. 22.06.2022 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania  [start]Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamia się, iż w dniu 20 czerwca 2022 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Bartłomiej Pauś, prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą CONNECT Bartłomiej Pauś, Strzyżew ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nn-0,4 kV”.[koniec]Lokalizacja:województwo wielkopolskie, powiat kolskim. Koło nr ewidencyjny gruntu: część działek nr 49/2, 65 ark. mapy 17. W związku z powyższym w każdym stadium postepowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza12, 62-600 Koło (pokój nr 107) w godz. od 8.00 do 15.00. Jednocześnie informuję, że w tym czasie strony mogą składać ewentualne uwagi, wnioski itp. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa). Z-ca Burmistrza Miasta KołaLech Brzeziński Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 53.4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt decyzji na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.