Brak treści artykułu

Załączniki:

RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie możliwości dofinansowania pobytu dzieci w Niepublicznym Zespole Przedszkolno-Żłobkowym "Bajkowy Pałac"
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała zmieniająca uchwałę nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok zmienioną uchwałą nr VIII/75/2019 oraz uchwałą nr XVII/142/
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kole na 2020 rok
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 21 ark. mapy 33)
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskie Koło (nr działki 1/8 ark. mapy 4)
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Koło w roku szkolnym 2019/2020
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie ustalenia regulaminów, zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2020
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Koło na lata 2020-2023
RAPORT przeprowadzonego głosowania: Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło