W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Obwieszczenie IP.6720.1.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IP.6720.1.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
Typ sprawy Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

IP.6720.1.2022
Koło, dnia 22.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Koła

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm. ) art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/346/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 listopada 2022 roku do 20 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-200 Koło (pok. 107), w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło (sala sesyjna).

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2023 r.:

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-200 Koło (pok. 107), w godzinach pracy Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: um@kolo.pl, lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP:  Gmina Miejska w Kole /w0s0og9s3w/skrytka.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Koła. Uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Lech Brzeziński

Załączniki

Powiadom znajomego