W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Główny Księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Aldona Grzelak-Kozajda, Koło
Uzasadnienie wyboru Pani Aldona Grzelak-Kozajda spełniła wszystkie niezbędne wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole

Kandydatka posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zadań pracy na wskazanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Główny Księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole
Miejsce pracy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło

Treść

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 
Głównego Księgowego
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole
 

I. Nazwa i adres jednostki: 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło. 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:  
Główny Księgowy. 

III. Wymagania niezbędne: 
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) kandydat spełnia jeden z poniższych warunków: 
a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
5) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał/a przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
6) nieposzlakowana  opinia;
7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku objętym naborem.

IV. Wymagania dodatkowe: 
1) doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości;
2) znajomość komputerowych programów finansowo – księgowych;
3) umiejętność sporządzania sprawozdań, opracowań, planów finansowych;
4) znajomość stosownych przepisów m.in. ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, aktów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych, itp.;
5) znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych;
6) komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, terminowość;
7) odporność na stres;
8) umiejętność pracy w zespole.

V. Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności: 
1) prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) sporządzanie sprawozdań oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki;
6) zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań;
7) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych;
8) inne określone w zakresie  obowiązków.  

VI. Informacja o warunkach pracy:
1) podstawa nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
2) wymiar czasu pracy – ¼ etatu (10 godzin tygodniowo);
3) praca posiada charakter administracyjno-biurowy i zaliczana jest do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Pracownicy nie są narażeni na występowanie uciążliwych i szkodliwych czynników;
4) praca wykonywana w siedzibie ŚDS, stanowisko znajduje się na I piętrze;
5) praca przy monitorze komputerowym, na stanowisku wykorzystywany jest niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy – komputer stacjonarny, monitor ekranowy, drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp. 

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W sierpniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wynosił 6% (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). 

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny, CV;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie oraz staż pracy;
3) oświadczenie kandydata o: 
a) pełnej zdolność do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
c) o nieposzlakowanej opinii;
d) o stanie zdrowia;
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy” w terminie do 14 września 2021 r. do godziny 12:00 pod adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło (skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu głównym do ŚDS w Kole, od ul. Wschodniej) lub wysłać pocztą na adres Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole. 
2. W przypadku skierowania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
3. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
4. Oferty, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone nie będą zwracane.
5. Po upływie terminu do złożenia dokumentów na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole (bip-sdskolo.lo.pl) zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane  o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole.
7. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.  Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole, mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole  – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. 

X. Inne informacje:
Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63 26-28-189.

Kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole
Małgorzata Gatrzkie

Załączniki

Oświadczenia docx, 14 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane