W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Inspektor ds. kadr w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informuję, iż zakończono procedurę naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole.

Nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty, z uwagi na brak ofert.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ds. kadr w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole
Miejsce pracy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło

Treść

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 
inspektora ds. kadr
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole 

I. Nazwa i adres jednostki: 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:  
Inspektor ds. kadr 

III. Wymagania niezbędne: 
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) kandydat spełnia jeden z poniższych warunków: 
a) posiada wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, socjologiczne lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i posiada co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem kadr;
b) posiada wykształcenie średnie ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę administracyjną, ekonomiczną i posiada co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem kadr;
5) nieposzlakowana  opinia;
6) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku objętym naborem.

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Wymagania dodatkowe: 
1) doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach sektora publicznego;
2) mile widziane dodatkowe kursy kadrowe, potwierdzone dyplomem;
3) znajomość oprogramowania kadrowo-płacowego;
4) umiejętność sporządzania sprawozdań na potrzeby US, GUS oraz wszelkiej dokumentacji ZUS;
5) znajomość stosownych przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem, m.in. aktów z zakresu prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, PPK, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych itp.;
6) komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, terminowość;
7) dobra organizacja pracy własnej;
8) odporność na stres;
9) umiejętność pracy w zespole.

V. Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności: 
1) prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej jednostki; 
2) prowadzenie akt osobowych pracowników;
3) ewidencja czasu pracy pracowników oraz jej rozliczanie;
4) prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników;
5) prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej ze zmianą wynagrodzenia, przyznaniem nagrody itp. oraz ustalanie uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat i inne;
6) kierowanie pracowników na badania lekarskie, szkolenia BHP;
7) prowadzenie ewidencji przydziału środków BHP;
8) przygotowywanie projektów umów, zarządzeń, prowadzenie ich rejestrów;
9) obsługa systemu kadrowo – płacowego, przygotowywanie listy płac;
10) prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi;
11) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości na potrzeby GUS,US;
12) sporządzanie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS;
13) współtworzenie planów finansowych jednostki w obszarze kadrowym;
14) ścisła współpraca z głównym księgowym ŚDS w Kole;
15) archiwizowanie dokumentów.

VI. Informacja o warunkach pracy:
1) podstawa nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
2) wymiar czasu pracy – ¼ etatu (10 godzin tygodniowo);
3) termin rozpoczęcia pracy - 3 stycznia 2022 r.;
4) praca posiada charakter administracyjno - biurowy i zaliczana jest do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Pracownicy nie są narażeni na występowanie uciążliwych i szkodliwych czynników;
5) praca wykonywana w siedzibie ŚDS, stanowisko znajduje się na I piętrze;
6) praca przy monitorze komputerowym, na stanowisku wykorzystywany jest niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy – komputer stacjonarny, monitor ekranowy, drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp. 

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W listopadzie 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), wynosił 6 %. 

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny, CV;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie oraz staż pracy;
3) oświadczenie kandydata o: 
a) pełnej zdolność do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
c) o nieposzlakowanej opinii;
d) o stanie zdrowia;
4) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5) w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

IX.   Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko urzędnicze: Inspektor” w terminie do 13 grudnia 2021 r. do godziny 1500 pod adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło (skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu głównym do ŚDS w Kole, od ul. Wschodniej) lub wysłać pocztą na adres Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole. 
2) W przypadku skierowania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
3) Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
4) Oferty, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone nie będą zwracane.
5) Po upływie terminu do złożenia dokumentów na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole (bip-sdskolo.lo.pl) zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
6) Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole.
7) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.  Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole, mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole  – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. 

X. Inne informacje:
Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63 26-28-189. 

Kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole
Małgorzata Gatrzkie

Załączniki

Oświadczenia docx, 16 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane