Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (M.P. z 2020 r. poz. 983),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1154).

Cena sprzedaży drewna przyjęta do obliczania podatku leśnego w roku 2020 wynosi 196,84 zł za 1m³. 

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole - wymiar podatku /pokój nr 9/,
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku /pokój nr 7 i kasa/. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym:

1/ Podatek od 1 ha stanowi równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.: 

196,84 zł x 0,220 m³ = 43,30 zł za 1 ha 

2/ Stawka podatku dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stanowi 50% stawki określonej wyżej, tj.: 

196,84 zł x 0,110m³ = 21,65 zł za 1 ha

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego:

1/ Osoby fizyczne uiszczają podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek tutejszego Urzędu:

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

2/ Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - za poszczególne miesiące – uiszczają podatek do 15 dnia każdego miesiąca, za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek tutejszego Urzędu:

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy o podatku leśnym, od dnia 1 lipca 2019 r. informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP).

Wskazane informacje i deklaracje podatkowe winny zostać opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

ZAŁĄCZNIKI:

1. DL-1 – Deklaracja na podatek leśny,
2. ZDL-1 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu,
3. ZDL-2 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny  – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
4. IL-1 – Informacja o lasach,
5. ZIL-1 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
6. ZIL-2 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
7. ZIL-3 – Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników. [start] [koniec]Załączniki:

ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowaniu
ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
IL-1 - Informacja o lasach
ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny