W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

 

tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/SkrytkaESP

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022, poz. 902).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Miejski w Kole może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Urząd Miejski w Kole nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miejskiego w Kole w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło;
  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego;
  • przesłać na numer fax: (+48 63) 272 29 84;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@kolo.pl
  • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane


Opłaty:


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Opłaty za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej: 

1. W przypadku poniesienia przez Urząd Miejski w Kole dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej, od wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom.

2. Wysokość opłaty odpowiada adekwatnym do poniesionych i rzeczywistym kosztom związanych z udostępnianiem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku.

3. Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniona jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt wydruku kserokopii czarno-białej w formie A-4 wynosi 1,20 zł za odbitkę,

2) koszt wydruku kserokopii czarno-białej w formacie A-3 wynosi 1,40 zł za odbitkę,

3) koszt wydruku kserokopii w kolorze w formacie A-4 wynosi 1,55 zł za odbitkę,

4) koszt wydruku kserokopii w kolorze w formacie A-3 wynosi 2,10 zł za odbitkę,

4. Opłaty, o których mowa w punkcie 3 pobierane są na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu. Dowodem wpłaty jest odpowiednio potwierdzenie przelewu bankowego lub dokument kasowy KP (kasa przyjmie).

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego