W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 3148 artykułów
Znak sprawy: IP.6733.2.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.
Znak sprawy IP.6733.2.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis BURMISTRZ MIASTA KOŁAIP.6733.2.2023Koło, dn. 27.01.2023 r. OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania [start]Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. zostało wszczęte, na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Szymon Siwiński, ul. Piasta 6 nr 12, 62-025 Kostrzyn, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Play nr  KS3005A”.[koniec] Lokalizacja:województwo wielkopolskie, powiat kolskim. Koło, ul. Poniatowskiego nr ewidencyjny gruntu: działka nr 37/4 ark. mapy 50. W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul.Mickiewicza12, 62-600 Koło (pokój nr 107) w godz. od 8.00 do 15.00.Jednocześnie informuję, że w tym czasie strony mogą składać ewentualne uwagi, wnioski itp. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa). Z-ca Burmistrza Miasta KołaLech Brzeziński Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą:    ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 53.4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt decyzji na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.
Znak sprawy: IP.6733.1.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.
Znak sprawy IP.6733.1.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis BURMISTRZ MIASTA KOŁAIP.6733.1.2023Koło, dn. 27.01.2023 r.                                                                                 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania [start]Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Bartłomiej Pauś, prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą CONNECT Bartłomiej Pauś, Strzyżew ul. Spokojna 24, 63-460 Ociąż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV”.[koniec]Lokalizacja:województwo wielkopolskie, powiat kolskim. Koło nr ewidencyjny gruntu: część działek nr 4/3, 4/21/3 ark. mapy 3 i działka nr 1/5 ark. mapy 3. W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul.Mickiewicza12, 62-600 Koło (pokój nr 107) w godz. od 8.00 do 15.00.Jednocześnie informuję, że w tym czasie strony mogą składać ewentualne uwagi, wnioski itp. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa).Z-ca Burmistrza Miasta KołaLech Brzeziński Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 53.4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt decyzji na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.
zarządzenie nr: OA.0050.16.2023
zarządzenie nr OA.0050.16.2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmieniające budżet miasta Koła na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: OA.0050.13.2023
zarządzenie nr OA.0050.13.2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: OA.0050.12.2023
zarządzenie nr OA.0050.12.2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem na 2023 rok
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr OA.0050.3.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 stycznia 2022 r.
Przedmiot konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od 15 lutego 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od 15 lutego 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Znak sprawy OS.524.1.2023
Kategoria sport, turystyka
Termin składania ofert
zarządzenie nr: OA.0050.15.2023
zarządzenie nr OA.0050.15.2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: OA.0050.14.2023
zarządzenie nr OA.0050.14.2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Status obowiązujące
uchwała nr: LX/616/2023
uchwała nr LX/616/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła i ustalenia jej składu osobowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/615/2023
uchwała nr LX/615/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła
status uchwały obowiązująca