W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

 

tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/SkrytkaESP

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Obwieszczenie IP.6730.12.2024 z dnia 9 lipca 2024 r.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IP.6730.12.2024 z dnia 9 lipca 2024 r.
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
IP.6730.12.2024
Koło, dnia 09.07.2024 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02 maja 2024 r. zostało wszczęte, na wniosek p. Krzysztofa Zarzyckiego, ul. Toruńska 201, 62-600 Koło postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: 

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budowa dwóch budynków garażowych”.

Lokalizacja inwestycji:
Koło, ul. Toruńska 
nr ewidencyjny gruntu: działka nr 20/2 ark. mapy 16. 

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie przepisu art. 10 oraz art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) działając w oparciu o art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 1c, art. 53 ust. 4 pkt. 2a, 6, 8 oraz pkt. 9 oraz art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w dniu 04 lipca 2024 r. przesłano projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, celem uzgodnienia, do organów właściwych w sprawie. 

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój nr 107) w godz. od 8.00 do 15.00.

Jednocześnie informuję, że w tym czasie strony mogą składać ewentualne uwagi, wnioski itp. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa). 

z up. BURMISTRZA Miasta Koła
Z-ca BURMISTRZA    
/-/ Monika Ciesielska

POUCZENIE

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa).

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w art. 53 ust. 1b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art.. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572). Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu nie stosuje się (art. 53 ust. 1c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą:    ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  – w szczególności art. 53.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt decyzji na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

Powiadom znajomego