W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Ewidencja ludności i dowody osobiste

XML

Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP

Sposób załatwienia sprawy: 1. Obywatel polski, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i czasowego.

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca

Sposób załatwienia sprawy: 1. Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

Sposób załatwienia sprawy: 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca

Sposób załatwienia sprawy: 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest...

Wymeldowanie obywatela RP z pobytu czasowego

Sposób załatwienia sprawy: 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. 2. Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego dokonuje się: w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, formularz należy wypełnić...

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Sposób załatwienia sprawy: 1. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. 2. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

Wydanie dowodu osobistego

Sposób załatwienia sprawy – informacje ogólne Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest przygotowywany na stanowisku obsługowym. Wniosek składa: osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego, osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa wniosek bez udziału rodzica), ...

Udostępnianie danych z rejstru mieszkańców oraz rejestru Pesel

Sposób załatwienia sprawy: Burmistrz Miasta Koła udostępnia w trybie jednostkowym dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji.