W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

ul. Rawity-Witanowskiego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Rawity-Witanowskiego
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Rawity-Witanowskiego
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 530 000,00 zł (zw. z VAT)
Data przetargu

Burmistrz Miasta Koła działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Rawity-Witanowskiego.

1. Opis nieruchomości:    
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym działki 76/3 (ark. mapy 52) o powierzchni 0,4083 ha, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kole księgę wieczystą numer KN1K/00050772/8.
Działka nr 76/3 ark. mapy 52 znajduje się na terenie, dla którego Miasto Koło nie posiada opracowanego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Koła zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kole Nr LI/484/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., działka nr 76/3 znajduje się na terenie usług (symbol U4A). Symbol klasoużytku: RV 0,3302 ha, ŁIV 0,0781 ha. Przy sprzedaży nieruchomości zastosowanie ma art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.), zgodnie z którym prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
Działka nr 76/3 jest niezabudowana, usytuowana na obrzeżu miasta Koła przy ulicy Rawity-Witanowskiego, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej - ulicy Południowej. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie obwodnicy miasta Koła, marketu spożywczego, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zielonych. Oddalona jest około 2,5 km od centralnej części miasta Koła, urzędów, banków i innych obiektów użyteczności publicznej. 
Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: brak.
2. Działka wolna jest od obciążeń hipotecznych.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne posiadające obywatelstwo polskie, jak również cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) którzy uzyskali w trybie powyższej ustawy promesę lub zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 
530 000,00 zł (zw. z VAT)
(słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. o godz. 11:00, pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.
6. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 53 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) do dnia 07.12.2022 r. na konto Santander Bank Polska O/Koło nr
92 1090 1203 0000 0000 2000 1636.
Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego. 
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer geodezyjny nieruchomości, a dowód jego wniesienia uczestnik przetargu (pełnomocnik umocowany notarialnie) winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie nr konta na które należy dokonać zwrotu wadium.
7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dane obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń w tym adres elektroniczny, oryginał dowodu wpłaty wadium, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym, a podmioty gospodarcze dodatkowo aktualny wyciąg
z właściwego rejestru. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru indentyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może zażądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w prasie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole tj. www.bip.kolo.pl, w Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole (pok. 109) ul. Mickiewicza 12 w godz. 7.30 do 15.30, tel. (63) 26 27 517, 26 27 530.

Burmistrz Miasta Koła
Krzysztof Witkowski

Powiadom znajomego