W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

ul. Staffa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Staffa
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Staffa.
Typ przetargu trzeci przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 170 000,00 zł (zw. z VAT)
Data przetargu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Koła działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Staffa.

1. Opis nieruchomości: 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 147 (ark. mapy 40) o powierzchni 0,1023 ha posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kole KW nr KN1K/00025622/8.
Działka nr 147 ark. mapy 40 znajduje się na terenie, dla którego Miasto Koło nie posiada opracowanego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Koła zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kole Nr LI/484/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., działka nr 147 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MND); przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy z zakresu usług nieuciążliwych oraz terenów rekreacji i sportu osiedlowego.
Działka nr 147 jest niezabudowana, porośnięta jest kilkoma drzewami ozdobnymi oraz trawą. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Staffa) poprzez lokalną drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej. Działka usytuowana jest blisko centrum miasta na osiedlu domów jednorodzinnych, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, obiektów handlowo – usługowych
i kościoła rzymskokatolickiego.
Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: w ul. Staffa znajduje się wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz linia teletechniczna.
2. Działka wolna jest od obciążeń hipotecznych.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne posiadające obywatelstwo polskie, jak również cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) którzy uzyskali w trybie powyższej ustawy promesę lub zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
4. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 11 stycznia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 
5. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 14 czerwca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 
170 000,00 zł (zw. z VAT)
(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
7. Przetarg odbędzie się w dniu 06.12.2022 r. o godz. 11.00  pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12. 
8. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) do dnia 29.11.2022 r. na konto Santander Bank Polska O/Koło nr 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636.
Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego. 
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer geodezyjny nieruchomości, a dowód jego wniesienia uczestnik przetargu (pełnomocnik umocowany notarialnie) winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie nr konta na które należy dokonać zwrotu wadium.
9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
13. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
14. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dane obejmujące: imię (imiona) i nazwisko,numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń w tym adres elektroniczny,oryginał dowodu wpłaty wadium, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym, a podmioty gospodarcze dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru indentyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może zażądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości
15. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w prasie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole tj. www.bip.kolo.pl, w Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole (pok. 108) ul. Mickiewicza 12 w godz. 7.30 do 15.30, tel. (63) 26 27 516, 26 27 530.

Burmistrz Miasta Koła                                                                                     
Krzysztof Witkowski

Powiadom znajomego