W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP

XML

Treść

Sposób załatwienia sprawy:

1. Obywatel polski, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i czasowego.

2. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać z jednoczesnym zgłoszeniem nowego miejsca pobytu stałego – jeden formularz.

3. Zgłaszając pobyt stały na jednym formularzu  można również dokonać zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego. W tym celu należy wypełnić  punkt 3 formularza meldunkowego Zgłoszenie pobytu stałego.

4. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

5. Zgłoszenia pobytu stałego, można dokonać:

 • w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport oraz tytuł prawny do lokalu,
 • w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy dla miejsca zameldowania, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Formularz taki winien być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym certyfikatem podpisu osobistego lub profilu zaufanego ePUAP.

Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. W przypadku osoby nieposiadającej tytułu prawnego do lokalu należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny - oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzający fakt pobytu w lokalu wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 • przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6. Osoba, która dokonała zameldowania otrzymuje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które nie podlega opłacie skarbowej i jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Informacje uzupełniające:

 • Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 • Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.
 • W przypadku, kiedy zgłoszenie zameldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu dowód osobisty lub paszport.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zameldowania na pobyt stały nowo narodzonych dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia.
 • W przypadku dokonywania zameldowania w formie dokumentu elektronicznego organ przechowuje załączniki - dokumenty niezbędne do zameldowania, albo ich odwzorowanie cyfrowe, do czasu zakończenia czynności meldunkowych.
 • W przypadku dołączenia do formularza elektronicznego, odwzorowania cyfrowego wymaganych dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania do wglądu oryginałów tych dokumentów.

Termin realizacji:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

Miejsce załatwienia:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1
I piętro, pok. 103 - stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 63 26 27 524
Godziny pracy Ewidencji Ludności:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 e-mail: ewidencja.ludnosci@kolo.pl

Opłaty:

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub formularz sporządzony przez pracownika organu gminy w formie wydruku z systemu teleinformatycznego, 
 • Oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu),
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zgłoszenia (do wglądu),
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika,
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli osoba zobowiązana do zgłoszenia zameldowania upoważniła inną osobę do dokonania tej czynności (do wglądu),
 • W przypadku dokonywania zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego - wymagane załączniki winny mieć formę dokumentów elektronicznych albo ich odwzorowań cyfrowych.  

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),
 • ustawa z dnia 5 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Tryb odwoławczy:
Brak.

Załączniki

Pełnomocnictwo pdf, 161.07KB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane