W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Podatek od nieruchomości na 2024 rok

Podstawa prawna:

-  Art. 1a – 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych  oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. z 2019 r. poz. 1185),
- Uchwała Nr LXXII/725/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 10621).

Jednostka odpowiadająca:

1/ Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole - wymiar podatku (pokój nr 9),
2/ Wydział Księgowości - płatność podatku (pokój nr 7 i kasa).

Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Koło:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,04 zł od 1 m² powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,57 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1m² powierzchni;

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28 i 1688) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m²;

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,84 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,55 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,30 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,71 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,53 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości:

1/ Osoby fizyczne uiszczają podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj.: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kole: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871 

2/ Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać, bez wezwania, podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia - za pośrednictwem banku, placówek poczty, SKOK, biur usług płatniczych lub instytucji płatniczych lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kole: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871  

Na podstawie art. 6 ust. 9a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka)

Wskazane informacje i deklaracje podatkowe winny zostać opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. 

Załączniki

Powiadom znajomego