W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

 

tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/SkrytkaESP

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję w latach 2024 – 2027

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie

Ogłasza się nabór kandydatów
na ławników do Sądu Rejonowego w Kole 
na kadencję w latach 2024 – 2027

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)  prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia: 

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;  
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie). 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego prze stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną   na podstawie przepisów prawa dołącza się również:

  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się:

  • listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób   zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2024 roku od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30 w Biurze Rady Miejskiej w Kole. 

Zgłoszenia można wysyłać na adres (decyduje data wpływu do tut. urzędu): 

Biuro Rady Miejskiej w Kole
Stary Rynek 1
62-600 Koło
z dopiskiem: „Ławnicy – wybory uzupełniające” 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Kole, tel.: 63 26 27 544.

Burmistrz Miasta Koła
(-) Krzysztof Witkowski

Załączniki

Powiadom znajomego