W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

KLAUZULA INFORMACYJNA wobec osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA 
WOBEC OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O DOSTĘP 
DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Koła z siedzibą: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

  • pod adresem korespondencyjnym: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło;       
  • telefonicznie: 63 2720810;        
  • pod adresem poczty elektronicznej: um@kolo.pl.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

III. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Do czasu ustania roszczeń. 

IV. ODBIORCY DANYCH
1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnia w następujących przypadkach: 
a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym;
Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.: 
1) usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych; 
2) obsługi poczty tradycyjnej;
3) usług prawnych lub doradczych. 

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 
1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 
2) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
3) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 
4) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna  skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

VI. PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3) telefonicznie: 22 531 03 00. 

Załączniki

Powiadom znajomego