W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

ul. Włocławska

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Włocławska
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 3 (ark. mapy 33) o powierzchni 0,0667 ha
Typ przetargu i przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 400 000,00 zł zwolnione z VAT
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Nieruchomość sprzedano za kwotę 408 000,00 zł zw. z VAT (słownie: czterysta osiem tysięcy złotych 00/100). Nabywcą został Pan Czesław Połatyński.

Burmistrz Miasta Koła ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Włocławskiej.

1. Opis nieruchomości:    
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 3 (ark. mapy 33)
o powierzchni 0,0667 ha posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kole KW nr KN1K/00033118/1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Blizna, Kolejowa uchwalonym uchwalą Rady Miejskiej w Kole Nr XLII/337/2006 z dnia 28 marca 2006 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr XXXIII/253/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 36/09 z dnia 10 marca 2009 r., poz. 516), dz. nr 3 (ark. mapy 33) znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne lub w obiektach wolnostojących (MWU – 2).
Działka nr 3 (ark. mapy 3) położona w Kole przy ul. Włocławskiej położona jest przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. W bliskiej odległości od centrum administracyjnego i podstawowych obiektów użyteczności publicznej. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, handlowo usługowej, Sądu Rejonowego, marketów wielkopowierzchniowych i zespołu szkół podstawowych. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, ze strychem, w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem mieszkalno – gospodarczym i gospodarczymi z szopą, pobudowanymi w granicach z sąsiednimi działkami,  bez podpiwniczenia, częściowo ze strychem. Z uwagi na zużycie techniczne jak i funkcjonalne istniejących zabudowań przeznaczone one są do rozbiórki.
Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, linia teletechniczna.
Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: w działce znajduje się nieczynne przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz nieczynne przyłącze cieplne.
2. Działka jest wolna od obciążeń hipotecznych.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne posiadające obywatelstwo polskie, jak również cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), którzy uzyskali w trybie powyższej ustawy promesę lub zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
400 000,00 zł zw. z VAT (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). 
5. Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. o godz. 10.00, pok. 8 Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.
6. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) do dnia 20.07.2020 r. na konto Santander Bank Polska SA 1 O/Koło nr 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kole (kasa czynna do godziny 1430). 
Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego. 
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer geodezyjny nieruchomości, a dowód jego wniesienia uczestnik przetargu (pełnomocnik umocowany notarialnie) winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie nr konta na które należy dokonać zwrotu wadium.
7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
11. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej), pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym, a podmioty gospodarcze dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w prasie, na stronie internetowej www.bip.kolo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole (pok. 109) ul. Mickiewicza 12 w godz. 8.00 do 15.00, tel. (63) 26 27 517, 26 27 530.

Burmistrz Miasta Koła
Krzysztof Witkowski

Załączniki

Powiadom znajomego