W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

ul. Sejmikowa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Sejmikowa
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sejmikowej
Typ przetargu i przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 55 000,00 zł zwolnione z VAT
Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sejmikowej oznaczonej nr geodezyjnym 42 (ark. mapy 31) o pow. 0,0629 ha, zakończył się wynikiem negatywnym.

Treść

Burmistrz Miasta Koła ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sejmikowej.

1. Opis nieruchomości:    
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 42 (ark. mapy 31)
o powierzchni 0,0629 ha posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kole 
KW nr KN1K/00038788/3.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta zatwierdzonym uchwałą nr XLIV/338/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 185 poz. 3143 z dnia 29 października 2009 r., nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie w mpzp MN).
Działka nr 42 (ark. mapy 31) położona w Kole przy ul. Sejmikowej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym, bez podpiwniczenia, ze strychem, w zabudowie wolnostojącej o pow. 42 m2. Uwzględniając wiek budynku, rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe oraz poziom konserwacji, stan techniczny budynku określa się jako zły. Działka zabudowana jest również budynkiem gospodarczym pobudowanym w granicy z sąsiednią działką w zabudowie bliźniaczej bez podpiwniczenia i strychu o pow. 19 m2. Z uwagi na zużycie jak i funkcjonalne istniejących zabudowań, przeznaczone są one do rozbiórki. Nieruchomość jest ogrodzona, od frontu płotem z siatki na słupkach betonowych i częściowo stalowych, w pozostałej części płotem ze sztachet drewnianych na słupkach betonowym, brama i furtka drewniane. Przejścia przy budynkach posiadają nawierzchnię utwardzoną z płyt chodnikowych. 
Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: na działce usytuowany jest słup energetyczny linii napowietrznej Nn. Działka położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej – ul. Sejmikowa, w drodze umieszczony jest gazociąg. 
2. Działka jest wolna od obciążeń hipotecznych.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne posiadające obywatelstwo polskie, jak również cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), którzy uzyskali w trybie powyższej ustawy promesę lub zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
55 000,00 zł zw. z VAT (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
5. Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. o godz. 12:00, pok. 8 Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.
6. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) do dnia 20.07.2020 na konto Santander Bank Polska O/Koło nr 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kole (kasa czynna do godziny 14:30). 
Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego. 
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer geodezyjny nieruchomości, a dowód jego wniesienia uczestnik przetargu (pełnomocnik umocowany notarialnie) winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie nr konta na które należy dokonać zwrotu wadium.
7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
11. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej), pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym, a podmioty gospodarcze dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w prasie, na stronie internetowej www.bip.kolo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole (pok. 109) ul. Mickiewicza 12 w godz. 800 do 1500, tel. (63) 26 27 517, 26 27 530.

Burmistrz Miasta Koła
Krzysztof Witkowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane