W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad LXXII Sesji Rady Miejskiej Koła - 22 listopada 2023 r., godz. 11.00

Informuję, że LXXII Sesja Rady Miejskiej Koła,
odbędzie się 22 listopada 2023 roku (środa) o godz. 11.00 
w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla miasta Koła” Panu Ryszardowi Borysiewiczowi.


5. Propozycje do porządku obrad.

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 8.14: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont ulicy Toruńskiej w Kole

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 8.15: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2024 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 8.16: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej budżet miasta Koła na 2023 rok

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 8.17: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 8.18: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Koła oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 8.19: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Koła na 2023 rok


6. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


7. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pobytu pod nazwą Dzienny Dom „Senior+”

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miejskiej Koło w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


6) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


9) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10) w sprawie zaopiniowania cennika na 2024 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20…-odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koła na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


13) w sprawie opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


14) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont ulicy Toruńskiej w Kole”

Projekt uchwały

Wynik głosowania


15) udzielenia w roku 2024 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

Wynik głosowania


16) zmieniający budżet miasta Koła na 2023

Projekt uchwały

Wynik głosowania


17) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028

Projekt uchwały

Wynik głosowania


18) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Koła oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


19) zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Koła na 2023 rok

Projekt uchwały

Wynik głosowania


20) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


9. Wolne głosy i wnioski.


10. Protokół z LXXI Sesji Rady Miejskiej Koła.


11. Zamknięcie obrad LXXII Sesji Rady Miejskiej Koła.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
/-/ Tomasz Sobolewski

Powiadom znajomego