Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu gminy za rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 29.08.2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie W (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2013 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultu (324.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2013 r. (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2013 r. (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2013 r. - wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (236.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu na 2013 r. - wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (115.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 r. - wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (425.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2013 r. - wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (196.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. - wykonanie na 30 czerwca 2013 r. (161.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2013 roku (7.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2013 r. (334.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2013 r. (485.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2013 r. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 r. (541.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 r. (533.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 r. (539.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r. (624.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 r. (470.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 r. (467.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 r. (473.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r. (736.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 (393.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 (396.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 (941kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 (372.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (306.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 (7.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych na podstawie art 37 ustawy o finansach publicznych (167.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2013 r. (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w III kwartale 2013 r. (117.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych w IV kwartale 2013 r. (125.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0953/46/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 września 2013 r. wyrażająca opinię o informacji wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku Miasta Koła (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2013, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013 (337.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2014 r. - Wykonanie planu dochodów budżetu (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2014 r. - Wykonanie planu wydatków budżetu (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2014 r. - Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2014 r. - Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 roku (327.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2014 r. - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2014 r. - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok (461kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2014 r. - Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska (204.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2014 r. - Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku (166.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2014 r. - Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2013 r. (390.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2013 rok (8.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2013 rok (441kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za 2013 rok (526.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2013 rok (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2013 roku (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz udzielona pomoc publiczna w 2013 roku (895kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".