W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej Koła - 27 stycznia 2021 r., godz. 14.00

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej Koła, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.      

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zm.)  
zwołuję:
XXXIII Sesję Rady Miejskiej Koła,
która odbędzie się 27 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 14.00 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Sportowa 2B


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło.


Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Struga w Kole.


Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczącego budowy ulicy Bernarda Buszy w Kole do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez procedowanie jako pierwszej części wskazanej pierwotnie jako część druga a następnie procedowanie części drugiej wskazanej pierwotnie jako część pierwsza. 


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

CZĘŚĆ I

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029:


a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029

Projekt uchwały

Wynik głosowania


b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła,

Opinia komisji budżetu i finansów - WPF


c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

RIO - opinia - WPF


d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029,

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029


e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza Miasta Koła i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 w kolumnie 9.4 i kolumnie 9.4.1 w roku 2021 kwotę 774 583,55 zł zastępuje sie kwotą 870 518,55 zł; w kolumnie 10.1.2 w roku 2021 kwotę 8 430 713,35 zł zastępuje się kwotą 8 548 713,40 zł natomiast w załączniku nr 2 zwiększa się dane dot. przedsięwzięcia "Budowa PSZOK" dla Gminy Miejskiej Koło o kwotę 118 000,05 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2021 i limit zobowiązań


f) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029,


2) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok:


a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2021 rok,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła oraz pozostałych stałych komisji rady,

 Opinia komisji budżetu i finansów - budżet

 Opinie komisji


c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

RIO - opinia - budżet


d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu uchwały budżetowej miasta Koła na 2021 rok,

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok


e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza Miasta Koła i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok: w miejsce dochodów w rozdz. 75616 paragraf 0430 opłaty targowej w kwocie 100 000,00 zł planuje się wpływy w rozdz. 75616 paragraf 2680 z tytułu rekompensat ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19


Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku nr 5 - plan wydatków majątkowych - do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejsza się poz. 13 dział 80104 paragraf 6050 - nazawa zadania "Przebudowa skrzydła budynku SP nr 5 w Kole na przedszkole" o kwotę 118 000,00 zł, a zwiększa poz. 16 dział 900 rozdz. 90026 paragraf 6050 o kwotę 22 065,00 zł, paragraf 6059 o kwotę 95 935,00 zł na zadanie "Budowa PSZOK dla Gminy Miejskiej Koło". W załączniku nr 2 - plan wydatków budżetu - zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80104 paragraf 6050 o kwotę 118 000,00 zł (zadanie: "Przebudowa skrzydła budynku SP nr 5 w Kole") zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90026 paragraf 6050 o kwotę 22 065,00 zł i w paragrafie 6059 o kwotę 95 935,00 zł


Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku nr 5 - plan wydatków majątkowych - do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejsza się poz. 13 dział 80104 paragraf 6050 - nazawa zadania " Przebudowa skrzydła budynku SP nr 5 w Kole na przedszkole" o kwotę 17 000,00 zł, Dodaje się poz. 30 dział 900 rozdz. 90095 paragraf 6060 w kwocie 17 000,00 zł na zadanie "Zakup dekoracji całorocznej - Serce z siedziskiem". W załączniku nr 2 - plan wydatków budżetu - zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80104 paragraf 6050 o kwotę 17 000,00 zł (zadanie: "Przebudowa skrzydła budynku SP nr 5 w Kole") zwieksza się plan wydatków dział 900 rozdz. 90095 paragraf 6060 o kwotę 17 000,00 zł na realizację zadania "Zakup dekoracji całorocznej - Serce z siedziskiem".


f) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2021 rok.

CZĘŚĆ II

3) w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koła na lata 2021-2025,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B),

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5) w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kole poprzez zmianę siedziby,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Cegielnianej,

Projekt uchwały

Mapa (działka 14.9, ark. mapy 44)

Wynik głosowania


7) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (działka nr 75 ark. mapy 22, działki nr: 1/2; 1/3; 1/4; 1/6 ark. mapy 11, działka nr 1/9 ark. mapy 4, działka nr 11 ark. mapy 6),

Projekt uchwały

Wynik głosowania


9) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (działka nr 102/2 ark. mapy 26, działka nr 86/1 ark. 26 oraz działka nr 89/1 ark. 26),

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

Wynik głosowania


13) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Struga w Kole

Projekt uchwały

Wynik głosowania


14) w sprawie przekazania wniosku dotyczącego budowy ulicy Bernarda Buszy w Kole do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Projekt uchwały

Wynik głosowania


15) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Koła na 2021 rok.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8. Wolne głosy i wnioski.


9. Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej Koła.


10. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej Koła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
Tomasz Sobolewski 

Powiadom znajomego